Header OverOns 2 small

 

Wie zijn wijOverOns OnsProfiel

KBO Noord-Holland is een federatie van 58 lokale KBO verenigingen. Samen zetten wij ons in voor de belangen van senioren, ongeacht religie of herkomst.

Krachtig, Betrokken en Ondernemend
De lokale KBO verenigingen vormen de basis van onze organisatie. Zij hebben gezamenlijk ruim 26.500 leden en een groot aantal betrokken vrijwilligers.

Er is een divers aanbod van activiteiten voor de leden. Dit varieert van inloopochtenden, informatiebijeenkomsten, tot reisjes en sportieve activiteiten. Met raad en daad kunnen leden worden bijgestaan door belastinginvullers, cliëntondersteuners of ouderenadviseurs. 

Onze doelstelling
De belangrijkste rol van KBO Noord-Holland is de ondersteuning van de lokale KBO verenigingen en de vele vrijwilligers. Samen met hen willen wij senioren ondersteunen en toerusten, zodat zij actief kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. 

Senioren moeten hun plaats in de samenleving op hun eigen wijze vorm en inhoud kunnen geven.
KBO Noord-Holland zet zich in voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten en producten. Wij richten ons op behoeften van senioren binnen de veranderende maatschappij. Hierbij werken wij gericht samen met organisaties in het sociaal domein.

Wij willen onze doelstelling bereiken door middel van onze speerpunten:

  • Veiligheid
  • Wonen, welzijn, zorg
  • Koopkracht
  • Digitalisering
  • Zingeving

Met projecten en activiteiten binnen deze speerpunten, beogen wij het algemeen belang te dienen.

In het werkplan 2023 wordt de koers van KBO Noord-Holland voor dit jaar in grote lijnen uitgezet. Klikt u hier voor het werkplan 2023.

Onze waarden
Wij vinden het belangrijk dat onze leden, de samenwerkingspartners en belangstellenden KBO Noord-Holland ervaren en herkennen als een actieve belangenorganisatie: integer en respectvol; dichtbij en betrokken.

Het lidmaatschap moet voor iedereen mogelijk zijn. Lidmaatschap biedt iedereen die dit wenst, verbinding met andere senioren in zijn of haar omgeving. Leden kunnen gebruik maken van de belastingservice, cliëntondersteuning of ouderenadvisering en collectiviteitsvoordelen. 

Onze legitimatie
Wij stellen ons open voor het oordeel van de leden voor wie onze vereniging van betekenis is.
Senioren geven met hun lidmaatschap vorm aan hun betrokkenheid met de vereniging. Daarmee krijgen zij zeggenschap over de koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van maatschappelijk welzijn.
Lokaal doen wij wat mogelijk is en centraal wat meerwaarde geeft. 

Een stukje geschiedenis
KBO Noord-Holland is in 1952 opgericht als Katholieke Bond van Ouderen en is dus van oudsher een Katholieke organisatie.

In de hedendaagse wereld is het niet langer vanzelfsprekend om vast te houden aan de katholieke identiteit. KBO Noord-Holland wil zich als organisatie breder maatschappelijk inzetten en ook breder toegankelijk zijn.

In 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van KBO Noord-Holland besloten om de identiteit op algemene christelijke grondslag vorm te geven. De belangen en interesses van degenen voor wie de band met de Katholieke kerk belangrijk is, worden uiteraard niet uit het oog verloren.

Om deze reden heeft het bestuur besloten in het vervolg alleen de afkorting ‘KBO’ te voeren als merknaam van onze organisatie. Veel van onze lokale verenigingen hebben de afkorting omgebogen naar

Krachtig, Betrokken en Ondernemend
Een zeer toepasselijke omschrijving van onze vereniging!