Er is geen gebruiker ingelogd

Wet langdurige zorg

  

Veranderingen per 1 januari 2015

De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld?
U leest het in de brochure “Ik krijg nu Awbz zorg, wat krijg ik in 2015?”
U kunt de brochure hier downloaden.

De Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten verdwijnt


1 januari 2015

In 2015 verandert er veel in de wetgeving die zorg voor senioren regelt: de AWBZ verdwijnt, verstrekkingen vervallen of vallen onder de Zorgverzekeringsweg (ZVW). De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn herzien en daarvan zijn nu de eerste veranderingen merkbaar.


Verzorgingshuis vervalt

In 2016 zal ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) 4 deels vervallen. Daarmee komt een einde aan het verzorgingshuis, zoals we dat nu kennen. Senioren dienen langer zelfstandig te wonen, ook als er sprake is van lichte dementie en een grote verzorgingsbehoefte.


Verpleegkundige wordt de spil

De persoonlijke verzorging en verpleging in de thuissituatie gaan per 2015 naar de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige ‘nieuwe stijl’ wordt een centrale uitvoerder. Zij is de schakel tussen de medische en paramedische zorg die via de zorgverzekeringswet geregeld is en de sociale zorg en welzijn die binnen het gemeentelijk sociaal domein vallen.

Ook krijgt de wijkverpleegkundige een belangrijke rol bij het bewaken van de afstemming tussen mantelzorg en professionele zorg. Dementiezorg valt voornamelijk onder het domein van de zorgverzekeringswet.

Gemeenten verantwoordelijk

De gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding, dagactiviteiten, respijtzorg (kortdurend verblijf). Ze zijn al verantwoordelijk voor hulpmiddelen, woningaanpassing, hulp bij het huishouden en mantelzorgondersteuning.
Gemeenten zijn bezig met het oprichten van sociale wijkteams of het stimuleren van wijknetwerken. Hierin zijn professionals uit verschillende disciplines actief met informele zorgverleners, vrijwilligers, zoals de vrijwillige ouderen adviseur en zorgvragers. De wijkverpleegkundige maakt ook deel uit van dit team.


Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg is beschikbaar voor personen die 7 x 24 uur direct beschikbare zorg en voortdurend toezicht nodig hebben.
Verzorgingsstaat De visie achter deze wetsveranderingen hebben te maken met de visie dat de verzorgingsstaat is doorgeschoten en dat de kosten daarvan niet meer op te brengen zijn. Het idee van de participatiemaatschappij is gelanceerd en omarmd.


"Piramide" van eigen kracht

In de piramide van ‘eigen kracht’, staat de eigen kracht voorop, gevolgd door het sociale netwerk, de collectieve voorzieningen en daarna pas de individuele voorzieningen.
De gemeente ziet zichzelf als partner die meedenkt, mee organiseert en bureaucratische belemmeringen opruimt. Ze zijn niet meer uitsluitend beleidsmaker en claimbeoordelaar. Iedereen moet veranderen, aanpassen zal niet zonder slag of stoot gaan, omdat men jarenlang ‘gepamperd’ is.

Bezuiniging

De economische crisis heeft het bezuinigingsproces in een sneltrein vaart gebracht. Gemeenten hebben dus te maken met budgetverminderingen. Zij moeten innoveren en bezuinigen. We merken nu al dat bestaande voorzieningen worden afgebroken, voordat nieuwe voorzieningen en diensten zijn opgebouwd.

 
Ondersteuning zorgvrager

Gezocht wordt nu naar professionals en vrijwilligers die meebewegen, naast de kwetsbare senior staan, ruimte biedt voor eigen regie en aan de bel trekt als een situatie daar aanleiding voor geeft. Die werkt vanuit de bedoeling van zijn/haar functie en niet vanuit de taak- en functiebeschrijving
en protocollen.

 

M14-101 28 juli 2014

Terug naar boven